پارامترهای مویرگی سرامیک دیواری

این مقاله به ارزیابی کمی ناهمسانگردی محصولات دیوار ساخته شده از جرم پلاستیکی می پردازد که بر پارامترهای مویرگی و ضریب انتقال رطوبت مویرگی تأثیر می گذارد.

اندازه‌گیری‌های مشخص‌کننده توانایی ماده برای جذب مایعات در جهت قالب‌گیری محصول و به صورت عمودی به‌طور تجربی تعیین شد و سپس ضریب انتقال مایع با استفاده از این شاخص‌ها و با استفاده از یک روش ساده، در عین حال دقیق و از لحاظ نظری موجه توسعه‌یافته توسط نویسندگان محاسبه شد.

این مقاله به ارزیابی کمی ناهمسانگردی محصولات سرویس آرکوپال ساخته شده از جرم پلاستیکی می پردازد که بر پارامترهای مویرگی و ضریب انتقال رطوبت مویرگی تأثیر می گذارد.

اندازه‌گیری‌های مشخص‌کننده توانایی ماده برای جذب مایعات در جهت قالب‌گیری محصول و به صورت عمودی به‌طور تجربی تعیین شد و سپس ضریب انتقال مایع با استفاده از این شاخص‌ها و با استفاده از یک روش ساده، در عین حال دقیق و از لحاظ نظری موجه توسعه‌یافته توسط نویسندگان محاسبه شد.

این مقاله به ارزیابی کمی ناهمسانگردی محصولات دیوار سرامیک ساخته شده از جرم پلاستیکی می پردازد که بر پارامترهای مویرگی و ضریب انتقال رطوبت مویرگی تأثیر می گذارد.

اندازه‌گیری‌های مشخص‌کننده توانایی ماده برای جذب مایعات در جهت قالب‌گیری محصول و به صورت عمودی به‌طور تجربی تعیین شد و سپس ضریب انتقال مایع با استفاده از این شاخص‌ها و با استفاده از یک روش ساده، در عین حال دقیق و از لحاظ نظری موجه توسعه‌یافته توسط نویسندگان محاسبه شد.

این مقاله به ارزیابی کمی ناهمسانگردی محصولات دیوار سرامیکی ساخته شده از جرم پلاستیکی می پردازد که بر پارامترهای مویرگی و ضریب انتقال رطوبت مویرگی تأثیر می گذارد.

اندازه‌گیری‌های ست مبل و میز ناهار خوری مشخص‌کننده توانایی ماده برای جذب مایعات در جهت قالب‌گیری محصول و به صورت عمودی به‌طور تجربی تعیین شد و سپس ضریب انتقال مایع با استفاده از این شاخص‌ها و با استفاده از یک روش ساده، در عین حال دقیق و از لحاظ نظری موجه توسعه‌یافته توسط نویسندگان محاسبه شد.

پس از مدتی، فرآیند انتقال مویرگی رطوبت در یک ماده ناپدید می شود (اصطکاک داخلی و نیروهای اینرسی به صفر می رسد) و در لحظه.

  • منابع:
  1. Anisotropy of Ceramic Building Products vs. Liquid Transfer Coefficient
  • تبلیغات:
  1. استفاده از حوله برای خلاص شدن از منافذ پوست
  2. اسانس یک گیاه را از رشد 10 برابری برخوردار نمود!
  3. قیمت دستگاه سورتینگ سیب زمینی | شرکت پخش انواع آن در بازار ایران
  4. انجیر خشک راهی برای تقویت سیستم ایمنی بدن